fbpx
 

Gwasanaethau Cymraeg

Mae  Local Solutions wedi bod yn cynnig gwasanaethau cefnogi yng Ngogledd Cymru ers 2007. Rydym ni’n cydweithio gydag awdurdodau lleol ac asiantaethau partner er mwyn cynnig gwasanaethau hyblyg sy’n cwrdd ag anghenion pobl y gymuned. 

Cysylltwch gyda ni os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn bartner inni yng Nghymru - am ffurflen gysylltu cysylltwch gyda Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.; Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnig llety gyda theulu i bobl ifanc digartref ac mae ar gael mewn 7 bwrdeistref ar draws Glannau Merswy a Gogledd Cymru. Caiff bobl ifanc lety gyda ‘Pherchnogion Tai’ cofrestredig yn eu cartrefi. Bydd ganddyn nhw eu hystafelloedd gwely eu hunain ac yn rhannu’r gegin a’r ystafell ymolchi. Mae hwn yn ddewis arall dros aros mewn hostel. Bydd pob person ifanc yn derbyn cefnogaeth gan eu Perchennog Tŷ a’u swyddog cefnogi.

Mae ein gwasanaeth Nightstop yn cynnig llety mewn argyfwng i bobl ifanc 16-21 oed sy’n dod yn ddigartref ac angen rhywle i’w aros yn syth. Mae gwasanaethau Nightstop gan Local Solutions yn achrededig gyda mudiad Nightstop Cenedlaethol, DePaulUK. Gall pobl ifanc aros mewn llety Nightstop am hyd at 28 diwrnod nes bod modd dod o hyd i lety sefydlog.

Mae Plas Bellin yn cynnig llety dros dro gyda chefnogaeth i hyd at 23 teulu. Mae staff yn gweithio ym Mhlas Bellin 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Mae’r tîm cefnogi, sy’n cynnwys cydlynwyr a gweithwyr cefnogi yn gyfrifol am ddarparu cyd-gefnogaeth sy’n cynnwys gweithio gydag aml-asiantaeth er mwyn helpu pob un sy’n defnyddio’r gwasanaethau i gyflawni’r deilliannau ar eu cynlluniau cefnogi personol. 

Mae Sunraye yn cynnig llety i hyd at 9 merch sengl rhwng 16-65 oed. Bydd pob preswylwraig yn derbyn cefnogaeth fydd yn cyd-fynd â’u hanghenion personol, gyda’r bwriad o’u galluogi i gymryd rhan mewn addysg a gwaith, lle bo’n briodol, a symud ymlaen at lety sefydlog. 

Mae’r Pasport Ailgartrefu yn gwrs sgiliau tenantiaeth sydd wedi’i lunio er mwyn gwella sgiliau a hyder pobl fregus sy’n ymgymryd â thenantiaeth – mae ar gael ar-lein ac all-lein.

Mae’r cwrs wedi’i lunio gan staff sy’n gweithio gyda phobl ifanc digartref o wasanaethau digartrefedd Local Solutions. Caiff y cwrs bellach ei ddefnyddio gan gymdeithasau tai, timoedd ymadael â gofal, hosteli, gwasanaethau iechyd meddwl a gwasanaeth troseddwyr ifanc.

Mae cefnogaeth ar gael os ydych chi’n dod yn ddigartref neu yn meddwl eich bod chi ar fin dod yn ddigartref. Mae pobl yn dod yn ddigartref am nifer o resymau gwahanol, y peth pwysicaf ydy eich bod chi’n derbyn cymorth cyn gynted â phosibl. Hyd yn oed os ydych chi’n symud o un soffa i’r llall neu yn aros gyda gwahanol ffrindiau, ceisiwch gymorth yn syth.

 

Stay up to date with our news, sign up to our newsletter now

Copyright © 2022 Local Solutions